Huishoudelijk Reglement TCO en TVK

Huishoudelijk Reglement van TCO en TVK

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de verenigingen en heeft als doel het reguleren van de gang van zaken binnen de tennisvereniging.

1.2. Alle leden en niet-leden kunnen kennisnemen van de statuten en dit reglement via de website.

1.3 Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door het bestuur op 14 november 2023 en is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2024.

 

Artikel 2: Gedragsregels

2.1 Leden dienen zich respectvol te gedragen naar andere leden, gasten en het materiaal van de vereniging.

2.2 Het is verboden om te roken op de tennisbanen en in de directe omgeving van de tennisfaciliteiten.

2.3 Alcoholgebruik is toegestaan met mate, maar het is verboden om onder invloed van alcohol te tennissen.

2.4 Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en schoenen te dragen.

2.5 De leden zijn verplicht zich te houden aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het leden van het bestuur.

 

Artikel 3: Banen en Speeltijden

3.1 Het gebruik van de tennisbanen wordt gereguleerd door een afhangsysteem dat eerlijke speeltijden garandeert.

3.2 Reserveringen worden gemaakt voor een beperkte tijd, afhankelijk van het aantal spelers en de beschikbaarheid van de banen.

3.3 Het is niet toegestaan om tijdens drukke periodes langer dan de vastgestelde tijd op een baan te blijven, tenzij er geen andere leden wachten.

3.4 De leden zijn verplicht zich te houden aan het geldende baanreglement van Tennispark Overdam.

 

Artikel 4: Bestuursleden

4.1 Het bestuur bestaat uit vijf leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de (coördinator van de) jeugdcommissie en de (coördinator van de) technische commissie.

4.2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Alle leden kunnen zich meteen herkiesbaar stellen.

 

Artikel 5: Commissieleden en vrijwilligers

5.1 Met een directe link tot het bestuur kennen TCO en TVK de volgende:

 1. Commissies: Adviescommissie, Kascontrolecommissie en de Sponsorcommissie;
 2. Vrijwilligers: voor Ledenadministratie en Financiële jaaroverzichten.

5.2 Het TC bestuurslid coördineert de volgende:

 1. Commissies: KNLTB-competitiecommissie, Interne competitiecommissie en commissies voor het organiseren voor evenementen zoals de Clubkampioenschappen, Wimbledam en de zomercompetitie;
 2. Vrijwilligers: voor Publicaties en design, Contactpersoon voor de gemeente en de Webmaster.

5.3 De commissies - met uitzondering van de kascommissie - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 6: Lidmaatschap

6.1 Aanvullend aan de in de statuten opgenomen lidmaatschappen kent TCO het volgende lidmaatschap: TCO-senioren in de leeftijd 18 tot 25. Voor de leeftijd bepaling wordt geboortejaar afgetrokken van het huidige jaar. Geen rekening houdend met geboortedag of maand.

 

Artikel 7: Ledenbestand

7.1 De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste zelf aan te passen op de website of door te geven aan de ledenadministratie.

7.2 Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen, adressen, contactgegevens en geboortedata van de leden;
  2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

7.3 Van de onder 7.2.a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

7.4 De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is voor de TCO-leden verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

 

 

Bijlage: Referenties vanuit de Statuten TCO en TVK naar dit reglement

De statuten van TCO en van TVK stellen voor het (huishoudelijk) reglement het volgende vast:

 1. Artikel TCO 7.1 a+b+c / TVK 7. Verplichting tot naleven door de leden.
 2. Artikel TCO+TVK 21.4: Aangepaste naam na ontbinding vereniging.
 3. Artikel TCO+TVK 22.1: ALV kan huishoudelijk reglement en ander reglementen vaststellen.
 4. Artikel TCO+TVK 22.2: Mag niet in strijd zijn met de wet en statuten.
 5. Artikel TCO+TVK 23.5: In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

De statuten van TCO en van TVK geven aan dat in het (huishoudelijk) reglement mogelijk de volgende zaken opgenomen kunnen worden:

 1. Artikel TCO 3.2.j / TVK 3.2.h: Aanvullende wijzen waarop de vereniging haar doelstelling wil bereiken.
 2. Artikel TCO+TVK 6.1. Nadere regels over de aanmelding en toelating van seniorleden en donateurs.
 3. Artikel TCO 8.7 / TVK 8.6. Extra verplichtingen voor leden.
 4. Artikel TCO+TVK 9.1. Consequenties van niet nakomen regels.
 5. Artikel TCO 9.4 / TVK 9.3. Vastleggen van boetes.
 6. Artikel TCO 9.5 / 9.4. Vastleggen duur van mogelijke schorsing.
 7. Artikel TCO 9.6 / TVK 9.5. Ontzetting (royement).
 8. Artikel TCO+TVK 11.6. Verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden.
 9. Artikel TCO+TVK 11.16. Vergaderingen en besluitvorming door bestuur.
 10. Artikel TCO+TVK 14.4: Extra informatie over verkiezing, vervanging en/of aftreden van kascontrolecommissie.